Milé dámy, nenechte se zaskočit příchodem zimy a teplotami pod bodem mrazu, pořiďte si již teď teplé punčocháče s vnitřní zatepleným fleecem- najdete je v sekci neprůhledné.

Ochrana osobních údajů

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
1. Základní ustanovení
 

1. Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o dodržování ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR) v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů je Ing. Martin Vondrák, podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna, ČR (dále jen "správce nebo prodávající").

2. Kontaktní údaje správce jsou:

jméno: Ing. Martin Vondrák

IČ: 06209025

webová adresa: www.divon.cz

kontaktní adresa: Šmahova 1374/101, 627 00 Brno

Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: info@divon.cz

Mobil: +420 731 849 001

3. Zpracování osobních údajů provádí správce nebo správcem pověřená osoba. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

a) Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 69 00 Praha 6

b) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8-Karlín

4. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: e-mailová adresa: info@divon.cz, mobil: +420 731 849 001.

5. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované fyzické osobě.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1. Správce nebo správcem pověřená osoba zpracovává osobní údaje, které jste mu posklytl/la nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vámi zadané objednávky z nabídky e-shopu www.divon.cz

2. Správce nebo správcem pověřená osoba zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy. Nezbytné údaje:

- jméno a příjmení

- adresa (fakturační adresa) 

- e-mailová adresa

- telefonní kontakt

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem e-shopu www.divon.cz v souladu GDPR;

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu,  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů v souladu s GPRD);

- Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů v souladu s GPRD) ve spojení s platnou legislativou o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem;

- evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran;

- při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení Vaší objednávky (jméno, příjmení, adresa, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit;

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

4. Doba uchování údajů

 

1. Správce uchovává údaje:

- po dobu nezbytně nutnou k výkonu práva a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároku z těchto smluvních vztahů v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (10 let od ukončení smluvního vztahu nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší);

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pro účely marketingu.

2. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny, tj. v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

1. Příjemci osobních údajů jsou:

- subdodavatelé podílející se na dodání zboží (dopravce Uloženka cz a Česká pošta a.s.),  realizaci a provedení nezbytných účetních operací (Shoptet), k zaúčtování plateb na základě kupní smlouvy (účetní, Shoptet, PayPal);

- zajišťující služby provozování e-shopu www.divon.cz (poskytovatel shoptet.cz) a další služby v souvislosti s provozováním E-shopu;

- zajišťující marketingové služby (Heureka.cz).

 

6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

1.  Správce užívá osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.divon.cz cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chovní návštěvníků na webových stránkách;

- základní funkčnosti webových stránek

2. Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče nebo lze vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku pomocí kontaktní e-mailové adresy: info@divon.cz. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

6. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

a) Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 69 00 Praha 6

b) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8-Karlín

 

 7. Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v souladu s GDPR máte:

- právo na informace

(máte právo kdykoli od nás požadovat informace bez udání důvodu o svých osobních údajích uložených u správce, o jejich původu, příjemcích nebo kategorií příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů Vám může správce nebo správcem pověřená osoba za všechny další kopie nad rámec první kopie, účtovat přiměřené administrativní náklady (neplatí pro informace podávané elektronicky);

- právo na přístup ke svým osobním údajům;

- právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování osobních údajů

(máte právo kdykoli sám/a opravit a aktualizovat své osobní údaje nebo o opravu požádat správce nebo správcem pověřenou osobu);

- právo na výmaz osobních údajů

(máte právo kdykoli bez udání důvodu požádat o výmaz osobních údajů například prostřednictvím zaslání sdělení na e-mailovou adresu info@divon.cz  nebo kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Kmenové údaje, které není možné vymazat z důvodu existence zákonné povinnosti k jejich uchovávání, budou pro Vaší bezpečnost blokovány správcem, nebo správcem pověřenou osobou);

- právo na námitku proti zpracování osobních údajů;

(máte právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu);

- právo na přenositelnost osobních údajů

(údaje předáme Vám nebo jinému správci, kterého označíte, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jinému správci předáme Vaše osobní údaje pouze tehdy, když to bude technicky možné);

- právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

(máte právo kdykoli bez udání důvodu požádat písemně nebo elektronicky na adresu nebo na e-mail správce (viz Základní ustanovení I.) o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů).

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.K Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Třída kpt. Jaroše 1924/5, 60200 Brno, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

8. Podmínky zabezpečení obchodních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť od poskytovatele SHOPTET.CZ.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Tito nejsou oprávnění zpřístupnit osobní údaje třetím osobám, s vyjímkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

4. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí EU.

5. Správce postupuje tak, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

9. Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového obchodu www.divon.cz potvrzujete, že jste se dobrovolně seznámil/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaší e-mailovou adresu, kterou jste správci posklytl/a.

  

 

Příloha:

Formulář pro odvolání zpracování osobních údajů

 

 V Brně dne 13.4.2019

Zpět do obchodu