Podzim se blíží a společně s ním venku klesají teploty. Nenechte se dámy zaskočit a pořiďte si již teď teplé punčocháče - najdete je v sekci neprůhledné.

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

www.divon.cz

provozovatel: Ing. Martin Vondrák

IČ: 06209025

adresa: Šmahova 1374/101, 627 00 Brno

tel: +420 731 849 001

e-mail: info@divon.cz

 

1. Prohlášení o ochraně osobních údajů

1.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě v souladu s výše uvedeným zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám;

1.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje");

 

2. Osobní údaje

2.1 Kupující vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.divon.cz souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícímu a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 

2.2 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zadané údaje kupujícím považuje prodávající za správné.

2.3 Osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaným způsobem a archivovány nejméně po dobu neurčitou. Údaje o veškerých nákupech kupujícího, či případných reklamacích podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

2.4 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zrušení registrace může ve vztahu k prodávajícímu kdykoli odvolat písemným oznámením a to vyplněním kontaktního formuláře na stráncewww.divon.cz (Informace pro zákazníka - Formuláře ke stažení - Odvolání zpracování osobních údajů) nebo doručením na mailovou adresu info@divon.cz.. Fakturační údaje nelze z účetních důvodů mazat.

2.5 Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za diskrétní a jsou chráněny proti zneužití. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

2.6 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  •  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů;
  •  tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo;
  •  prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
  •  K Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Třída kpt. Jaroše 1924/5, 60200 Brno, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

2.7 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2.8 Prodávající může zrušit uživatelský účet nebo odstoupit od kupní smlouvy v případech které uvádí  VOP (Obchodních podmínek).

 

3. Shrnutí

3.1 Veškeré informace internetového obchodu divon.cz jsou dostupné bez předchozího přihlášení nebo zadání jakýchkoli údajů. Obchodní podmínky včetně doporučení jak nakupovat, cen jednotlivých produktů nebo popisu pro náhled zboží není nutné vyplňovat jakékoli údaje. Pro realizaci objednávky potřebujeme znát jméno a adresu dodání, mailovou adresu a telefonní kontakt. Tyto informace získáme s Vaším souhlasem při vyplnění objednávky pro neregistrovaného kupujícího nebo při vyplnění registračního formuláře. 

 

4. Zabezpečení ochrany osobních dat

4.1 Počítače pro použití informací o kupujícím neukládají informace do paměti, je tedy znemožněno zapamatování hesla, není možné automatické vyplňování formulářů nebo doplnění k osobním údajům kupujícího.

4.2 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.3 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

5. Informační povinnost:

Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11 a 21 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely marketingového využití, nabízení výroků a služeb a zasílání obchodních sdělení a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

 

Příloha:

Formulář pro odvolání zpracování osobních údajů

 

 V Brně dne 16.10.2017